Donnerstag, 3. Mai 2007

MIHI, GANBATTE

To my international friends:
----------------------------
Filip Leu
Horitoshi shodai sensei
Owada horikin sensei
Yamamori sensei
Kono sensei

and the way of

KIMOCHI

Keine Kommentare: