Donnerstag, 14. Februar 2013

Japanese traditional tattoo Horitoshi 1


Sensei ni rei...Hello Horitoshi Sensei......Irashamaimase..