Donnerstag, 26. April 2007

Sumimasen

Sumimasen,
boku no Nihongo ga heta desu , jo.
Mihi desu.
Tomodachi no Fudomio.
Irashai...Iraschai..
MIHI desu.